• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Regulamin

REGULAMIN KURSÓW

organizowanych przez

ANGITIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (01-231) PRZY ULICY PŁOCKIEJ 15.

§ 1

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zapisów na kurs organizowany przez Angitię Sp. z o.o.

2. Uczestnik kursu wysyłając zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 2

1. Liczba godzin szkoleniowych i cena kursu są każdorazowo wskazane w ofercie zaprezentowanej w dziale Kalendarium kursów na stronie internetowej Organizatora pod linkiem http://www.angitia.pl.

2. Każdorazowo, miejsce kursu określane jest w ofercie danego kursu.

§ 3

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie są następujące działania:

- Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć formularz zgłoszeniowy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w ofercie kursu umieszczonej w Kalendarium kursów na stronie internetowej Organizatora pod linkiem http://www.angitia.pl.

- Uczestnik jest zobowiązany przesłać potwierdzenie wpłaty zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu przesłania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora http://www.angitia.pl. Wpłata zaliczki oznacza rezerwację miejsca na najbliższy kurs i nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z kursu przez osobę zainteresowaną.

2. Dopuszczalna jest rezygnacja z udziału w kursie, bez obciążania kosztami związanymi z organizacją kursu, w przypadku zastąpienia rezygnującego przez inną osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. W takim przypadku, wszelkie rozliczenia, dotyczące wpłat na rzecz kursu, następują pomiędzy zastępującymi siebie osobami.

§ 4

1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty na konto Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu.

2. Brak wpłaty pozostałej kwoty w powyższym terminie może spowodować skreślenie z listy uczestników kursu.

§ 5

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie osoby zainteresowanej, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu, wiązać się będzie z obciążeniem takiej osoby kosztami związanymi z jej uczestnictwem w kursie (stosunkowa opłata za organizację kursu – wynajęcie sali, instruktora etc).

§ 6

1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub miejsca kursu.

2. W powyższej sytuacji Uczestnik, spełniający wszystkie warunki określone w § 2 i § 3 niniejszego Regulaminu, będzie mógł wnieść o zwrot wpłaconej zaliczki lub przenieść jej wartość na inny, podobny kurs.

§ 7

1. Uczestnik, potwierdzając swoje uczestnictwo w kursie oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań w udziale w kursie.

2. Wszelkie przeciwwskazania i dolegliwości Uczestnik winien zgłosić Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym. Kobiety będące w ciąży, zobowiązane są o tym fakcie poinformować organizatora.

3. Zatajenie powyższych informacji skutkować będzie brakiem możliwości dochodzenia roszczeń od Organizatora, w przypadku doznania lub pogłębienia urazu.

§ 8

1. Uczestnik kursu ma świadomość, że ćwiczenia manualne będą wykonywane przez Instruktora oraz wzajemnie pomiędzy Uczestnikami.

2. W przypadku doznania przez Uczestnika urazu, w wyniku wykonania ćwiczenia przez innego Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9

Kurs może zostać przełożony na inny termin lub w inne miejsce w sytuacji, gdy:

- wystąpią nieprzewidziane okoliczności (np. choroba instruktora) niezależne od Organizatora,

- nie zostanie zebrana minimalna grupa Uczestników;

 § 10

W razie braku możliwości poprowadzenia kursu przez Instruktora prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych (bądź zbliżonych) kwalifikacjach, lub też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych ze strony uczestników.

§ 11

W sytuacjach nadzwyczajnych (np. zmiana wymagań dotyczących organizowanego kursu) skutkujących zwiększeniem kosztów organizacji kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu, nie później jednak niż na 5 tygodni przed datą jego rozpoczęcia.

§ 12

1. Uczestnik kursu jest zobowiązany brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.

2. Organizator ma prawo sprawdzić wiedzę Uczestnika zdobytą podczas trwania kursu.

3. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm, jak też w przypadku braku uczestnictwa we wszystkich zajęciach, Uczestnik nie uzyska certyfikatu odbycia kursu.

4. W przypadku nie otrzymania certyfikatu na podstawie § 12 ust. 3, koszt kursu nie będzie zwracany Uczestnikowi.

§ 13

W ramach ceny kursu organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat lub zaświadczenie oraz w przerwach kawowych poczęstunek. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania kursu.

§ 14

1. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu.

2. Szkody powstałe na urządzeniach Organizatora wynikające z niedbalstwa, Uczestnik zobowiązany jest pokryć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu.

§ 15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu w trakcie kursu.

§ 16

Uczestnik kursu wyraża zgodę na użyczenie jego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych podczas zajęć, w których uczestniczył i nie rości sobie jakichkolwiek praw, w tym finansowych do ich publikacji na stronie Organizatora, stronach społecznościowych oraz materiałach marketingowych.

§ 17

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji handlowych.

§ 18

1. Wszelkie zastrzeżenia oraz reklamacje należy składać w formie pisemnej. Rozpatrzenie zastrzeżeni i reklamacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

2. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację zastrzeżeń lub reklamacji przez Organizatora.

§ 19

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.